Energiatõhususe arvutused

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusele nr 258 “Energiatõhususe miinimumnõuded”, on kohalikul omavalitsusel alates 01. jaanuarist 2008 kohustus hinnata ehitusloa väljastamiseks menetlusse võetud ehitusprojekti vastavust määrusega sätestatud energiatõhususe miinimumnõuetele.

Määrusega kehtestatakse hoonete energiatõhususe miinimumnõuded ning nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud lähteandmed ja arvutusmeetodid.

Määruse reguleerimisalasse kuuluvad ehitatavad ja oluliselt rekonstrueeritavad elamud ning hooned, kus energiat kasutatakse põhiliselt sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks, olme- ja muude elektriseadmete kasutamiseks.

OÜ Energiasäästubüroo teostab eritarkvaraga nii omavalitsuste, projektiarendajate kui ka arhitektide tellimisel projekteeritud hoone energiatarbe dünaamise modelleerimise, andmaks täpne hinnang projekti energiatõhususe miinimumnõuetele.

Tuginedes arvutustulemustele saab arhitekt automaatselt välja anda projekteeritud hoone energiamärgise, mis vastavalt Ehitusseaduse par. 3′ (2) 2) omab kehtivust 2 aastat.

Lisainfo: Määrusega tutvumiseks klikka siia