Ehitusjärelvalve

Arvestades, et ehituse ja renoveerimise maksumused ulatuvad tänapäeval miljonitesse kroonidesse, mida finantseeritakse reeglina pangalaenuga ja millele objektiomanik annab oma isikliku käenduse, on korrektne ehitusjärelvalve (omanikujärelevalve) vältimatu.

Kui ehitustööd tehakse ebakvaliteetselt ja ehitusvead või eelarve ülekulu avastatakse liiga hilja, pole objektiomanikul hiljem enam vaidlemisruumi. Niisamuti võib saavutamata jääda energiaauditis prognoositud energiasääst.

Sellise olukorra vältimiseks tuleb tellida ehitustöödele korralik insenertehniline projekt ja ehituse ajaks käivitada korrektne ehitusjärelevalve.

Selle käigus kontrollime:
• ehitusprojekti vastavust nõuetele;
• ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavust ehitusprojekti lähteandmetele;
• ehitatavasse ehitisse püsivalt paigaldatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ning süsteemide nõuetele vastavust ja seda kinnitavate dokumentide olemasolu;
• kokkulepitud ehituslikku ajagraafikut ja eelarvet;
• ehitamise tehniliste dokumentide koostamist ja nende vastavust tegelikkusele;
• ehitise ja selle asukoha maaüksuse korrashoidu

Energiasäästubüroo soovib ehitusjärelevalve protsessis osaleda juba ehituslepingu sõlmimise protsessis.

Korrektne ehitusleping määratleb raamistuse ehitusjärelevalvele, sest puuduliku lepingu baasil on raske, või kohati isegi võimatu teha ehitajale hilisemaid ettekirjutisi. Seda eriti olukorras, kus puudub ehitusprojekt.

Lisaks ehitusprojekti vastavusnõuete kontrollimisele teeme ka lepingut sõlmitava ehitaja taustauuringu tema senisest kogemusest, kliendi rahulolust ja finantsdistsipliini järgimisest.

Ühtlasi kasutame ehitusjärelevalve tegemisel soojapidavusega seotud ehitustööde kontrollimisel termokaamerat, tagamaks näiteks seinte lisasoojustamise ja akende vahetamise hea kvaliteet.