Valdade ja asulate energiamajanduse arengukavad

Enamik Eesti energiasüsteemidest pärinevad aegadest, kui energia maksumus oli madal. Seega ei pööratud ülekande ja tootmissüsteemide projekteerimisel vähimatki tähelepanu energiamajanduse efektiivsusele. Kaasaegsete säästumeetmete rakendamisega suudetakse tõsta efektiivsust kuni 50%.

Energiamajanduse arengukava annab kohalikule omavalitsusele põhjendatud soovitusi energiamajanduse moderniseerimiseks alates veetrassidest, küttesüsteemidest kuni alternatiivküttele ülemineku ja taastuvenergiaallikate kasutuselevõtuni.

Energiamajanduse arengukava annab tarbijale parimaid võimalikke soovitusi energia säästmiseks ja seega küttekulude optimeerimiseks.

Energiamajanduse arengukava kui baasdokument, on vältimatu alus investeeringute planeerimisel ja nende põhjendamisel finantseerija ees. Niisamuti EL struktuurifondidest võõrvahendite taotlemise alus.

Põhjalik arengukava sisaldab järgnevaid peatükke:

1. Valla energiavarustuse hetkeolukorra kirjeldamine
* valla asend, looduslikud tingimused, asustus ja rahvastik
* energiasektorisse tehtud investeeringud
* katlamajad
— katelde kirjeldused
— tuvastatud puudused
* kaugküttevõrgud (soojusvõrgud)
— tehnilised andmed
— tuvastatud puudused
* soojustarbijad
* kohalike energiaallikate (kütuste) kasutamisvõimalused

2. Statistiliste ja finantsmajanduslike algandmete analüüs ja süstematiseerimine
* katlamajad
* soojuse jaotamine (kaugküttevõrgud)
* elektritarbimise statistika tarbijakategooriate lõikes

3. Kaugküttesüsteemi, lokaalkütte ja soojustarbijate gruppide poolt tarbitavad kogused ja soojuskoormusgraafikud
* kaugküttesüsteemi soojustarbimise prognoos
— soojustarbijate püsivus
— perspektiivsed liitujad
* kütuse ja energiahindade prognoos

4. Energiasäästu meetmete rakendamine
* energiasäästu meetmete ülevaade
* energiasääst elamutes
* energiasääst energia tootmisel
* energiasääst kaugküttevõrkudes

5. Pikaajaline energiamajanduse arengukava ja soovitused
Omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks
* energiamajanduse arenguprogramm
— soojusvarustus
* soovitused omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks

Loomulikult lähtume töö teostamisel kliendi soovist ja omavalitsuse eripärast.

Küsige pakkumist!